hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Könyvajánló
Partnerek és támogatók

Regisztrálna?

Közösségi párbeszéd

2022. 06. 30

Konfliktusokkal, „horzsolásokkal”, begyógyult és nem begyógyult sebekkel naponta találkozunk mind személyközi viszonyainkban, mind a minket körülvevő közösségekben és a társadalmi szintű folyamatokban.

Jelen tanulmány azt járja körül, hogy egy-egy konfliktust, traumát követően mi minden történik akkor, amikor a szereplők a fájó eseményt követően tovább távolodnak egymástól. Mi történik akkor, amikor azt látjuk, hogy egy konfliktus „betokosodik”, a felek között egyre...

2022. 06. 30

Konfliktusokkal, „horzsolásokkal”, begyógyult és nem begyógyult sebekkel naponta találkozunk mind személyközi viszonyainkban, mind a minket körülvevő közösségekben és a társadalmi szintű folyamatokban.

Jelen tanulmány azt járja körül, hogy egy-egy konfliktust, traumát követően mi minden történik akkor, amikor a szereplők a fájó eseményt követően tovább távolodnak egymástól. Mi történik akkor, amikor azt látjuk, hogy egy konfliktus „betokosodik”, a felek között egyre...

2014. 12. 14

A Foresee Kutatócsoport 2014. november 6-7 között rendezte meg regionális workshopját „Potentials in Peacemaking” – Konfliktusok megoldása interkulturális környezetben, a Közép-Kelet-európai régióban címmel. A találkozó első napjának a Fészek klub, második napjának pedig az Országos Kriminológiai Intézet adott helyet.

A workshop célja a Foresee által Kakucson megvalósított akciókutatás, az ALTERNATIVE széleskörű bemutatása (Restorative justice in intercultural settings -...

2014. 09. 03

International workshop presenting the preliminary findings of the Hungarian and Austrian action research sites in the ALTERNATIVE project

A critical dialogue about the potential of restorative justice approaches (RJ) to peaceful co-existence in intercultural contexts in the CEE region on 6-7 November 2014 in Budapest, Hungary.

See: survey.foresee.hu/index.php

Thinking out Loud about Justice and Security

The conference is organised by the Foresee Research Group in partnership with the Institute for the Sociology of Law and Criminology (IRKS), within the framework of the

2014. 01. 26

A Foresee munkatársa, Benedek Gabriella előadást tartott az Alternative projektről a szintén FP7 által finanszírozott COREPOL projekt High Profile workshopján Budapesten közel harminc magyar és nemzetközi rendészeti, igazságügyi és társadalomkutatói szakember számára.

A COREPOL projekt keretein belül a résztvevők annak lehetőségét vizsgálják, miként alkalmazható a mediáció és az alternatív konfliktuskezelés az etnikai kisebbségek és a rendészeti szervek...

2013. 06. 03

Színházi Kaland Kakucson 2013. június 18.-án 18.00 órától az Általános Iskola sportcsarnokában.

A Kakucson közel fél éve jelenlévő Foresee Kutatócsoport Közösségi párbeszéde folytatódik 2013. június 18-án 18 órától. Az Általános Iskola sportcsarnokában olyan színházi előadást tervezünk megrendezni, amelyben a kakucsi élettel, a helyiek témáival, a közönség felvetéseivel dolgoznak a színészek....

Helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás interkulturális közösségekben Akciókutatás az „ALTERNATIVE” elnevezésű nemzetközi projektben

Örömmel tudatjuk, hogy 2012. február elsejével egy érdekfeszítő, belgiumi, szerb, osztrák, ír és magyar partnerek összefogásával megvalósuló, négy éves nemzetközi projekt indult az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogramja (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development), közismert nevén FP7 finanszírozásával, melynek neve:

                                                 ALTERNATIVE

Célját tekintve, a kutatás-fejlesztési projekt kísérletet tesz a biztonság és igazság(osság) új,  alternatív felfogásának kifejlesztésére. Négy akciókutatásra alapozott, azzal összeépült elméleti kutatómunka során megvizsgáljuk a helyreállító (resztoratív) szemléletű megközelítések alkalmazhatóságát európai demokratikus társadalmak jellegzetes interkulturális konfliktusaiban. A héttagú konzorciumot alkotó országok: Belgium, Norvégia, Szerbia, Észak-Írország, Magyarország és Ausztria.

A projekt legfőbb törekvése az, hogy gyakorlati tapasztalatokon és elméleti kutatásokon alapuló, alternatív megközelítést alakítson ki arra a kérdésre:

hogyan kezelhetők a konfliktusok interkulturális környezetben úgy, hogy a közösségek és azok tagjainak biztonságérzete erősödjön, a közösségen belüli béke – lehetőség szerint – helyreálljon?

Az elméleti eredményeken túl, a gyakorlatba is átültethető, szakpolitikai jellegű tapasztalatok levonására is számítunk: gyakorlati, közösségi szintű eredményeket a szociálpolitika, a kisebbségpolitika és a büntetőpolitika számára fogalmazunk meg.

Az ALTERNATÍV projektben négy, különböző országok terepein végzett akciókutatás három elméleti kutatás-csomaghoz kapcsolódik: (1.) alternatív ismeretelméleti keret kidolgozása a biztonság, és igazság fogalmának értelmezéséhez, (2.) Konfliktus-elemzés interkulturális környezetben és (3.) A jelenleg működő resztoratív igazságszolgáltatási eljárások elemzése, felhasználhatóságuk vizsgálata interkulturális környezetben), melynek keretét egy összehasonlító elemzés adja.

Az elméleti kerethez kapcsolódó négy akciókutatás különböző országokban valósul meg konkrét, azonban eltérő típusú, szintű és adottságú interkulturális konfliktusok kezelésén keresztül, melyek a következők:

1.) az újonnan beköltözők és a már korábban ott élők közötti konfliktusok egy osztrák szociális bérlakás övezetben (mikro-szint: Ausztria),

2.) közösségi konfliktusok egy - többféle kultúra együttélésével jellemezhető - kistelepülésen (mikro- és mezo-szint: Magyarország),

3.)  szerbek, albánok, muszlimok és horvátok etnikai feszültséei (mezo- és makro-szint: Szerbia), valamint

4.) gang-eket, illetve bevándorlókat érintő, vallási színezetű konfliktusok (mezo- és makro-szint: Észak-Írország).

Közösségi párbeszéd: a Foresee Kutatócsoport szerepe a konzorciumban

A Foresee Kutatócsoport főként a ’Közösségi párbeszéd’ elnevezésű (Community Encounters), Magyarországon zajló akciókutatási csomagért felel, azonban a projekt különböző feladat-csomagjainak mindegyikében vállalunk kisebb-nagyobb szerepet.
A Foresee által végzett akciókutatás két fő eleme:

1.) A Magyarországon működő helyreállító szemléletű modellek tanulmányozása és alkalmazhatóságuk feltérképezése olyan közösségekben, ahol romák és nem romák élnek együtt.
Célunk az elméleti előkészítő munkát követően a resztoratív/helyreállító szemléletű konfliktuskezelési módszerek (pl. mediáció, konferencia-módszerek, békítőkör-módszerek és további, resztoratív párbeszéd-formák) azonosítása és elemzése, majd interkulturális környezetben történő alkalmazhatóságuk vizsgálata.

2.) A resztoratív szemléletű módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata egy kiválasztott vidéki kistelepülésen, Magyarországon.

A kutatás célja, hogy feltárja egy, a kutatásba bevont településen a felmerülő tipikus konfliktusforrásokat és ezzel összefüggésben a konfliktuskezelési szokásokat. A kutatás megvizsgálja, hogy a resztoratív (jóvátételi/helyreállító szemléletű) konfliktuskezelési módszerek mennyiben és hogyan tudnak hozzájárulni a településen a társadalmi béke fenntartásához, a strukturális problémákból eredő nehézségek mérsékléséhez, a társadalmi szolidaritás kialakulásához és a romák és nem romák közötti konfliktusok átalakításához, azok mértékének és mennyiségének csökkenéséhez.

Az akciókutatás során elsőként kiválasztjuk a vizsgálni kívánt szempontoknak leginkább megfelelő települési közösséget, amelyre jellemzőek az etnikai és kulturális jellegűnek tekintett konfliktusok, illetve amely nagy számú, kisebb súlyú szabálysértéssel küzd, s ezek jelentős hányadát kapcsolatba hozzák a roma lakossággal. Ezt követően feltárjuk a tipikus feszültségforrásokat és konfliktusformák jellemzőit a közösségben, a konfliktusok elterjedtségét politikai, intézményi és közösségi szinten, illetve az előítéleteket és hiedelmeket, melyek befolyásolják a közösség életét.

A következő, beavatkozási fázisban mevizsgáljuk, mivel lehetséges tényleges változást elérni a közösség életében - ehhez a resztoratív módszerek mellett szükség szerint más jellegű szaktudást (pl.  közösségfejlesztés, szociális munka) is igénybe veszünk.

Az akciókutatás során a beavatkozással párhuzamosan történik magának a folyamatnak az elemzése, értékelése, újratervezése. A helyreállító megközelítés szempontjait vizsgálva a folyamat-elemzés főként a pártatlanságra, semlegességre, önkéntes részvételre, érdekek kifejez(őd)ésére, fordulópontokra, szociálpszhichológiai dinamikákra és attitűd-változásokra összpontosít. A kutatás-értékelés-tervezés folyamata a közösség tagjainak aktív bevonásával történik.

A negyedik, összefoglaló-elemző fázisban az akciókutatás terepmunkája során tapasztaltakat a nemzetközi konzorcium által felépített elméleti kerethez illesztjük, és újraértékeljük a kezdetben megfogalmazott elméleti megfontolásokat.

Terjesztés, disszemináció


Ebben a projektben a disszemináció nem csupán a végeredmények publikálását jelenti, hanem a kutatás részeként értelmezett tevékenység. E folyamatos, “kommunikációs” munkában az akció-kutatásban résztvevő partnerek, állampolgárok és szakemberek visszajelzései is segítik a tapasztalatok értelmezését. Ennek egyik eszköze a projekt során alkalmazott “részvételi” filmkészítés (participatory film), amelynek az érintett közösség tagjai aktív résztvevőivé és alakítóivá válnak.

A Foresee Kutatócsoport a disszemináció részeként 2014-ben Budapesten regionális műhelyt szervez az osztrák projekt-partnerrel (IRKS) együttműködve, hogy a környező országok érdeklődői számára megosszák akciókutatásaik tapasztalatait és vitára bocsássák a formálódó következtetéseket. Különböző nyomtatott és on-line publikációk, továbbá egy közös konzorciumi website segíti a négy év során szerzett munkatapasztalatok megosztását.

Az ALTERNATIVE projekt-indító találkozója Leuvenben 2012. február 15-től 17-ig zajlott.

A 2013-as Summer School keretén belül megrendezett tréningről szóló beszámolónk itt olvashat.

Benedek Gabriellának a COREPOL projekt budapesti High Profile Workshopján tartott előadását itt érheti el.

Az ALTERNATIVE projekt konzorciumi partnerei:

Leuveni Katolikus Egyetem (Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven), Belgium (képviselik: prof. dr. Ivo Aersten, Brunilda Pali, dr Inge Vanvraechem)

A teljes projekt koordinátora. A három nagy elméleti kutatási alprojekt közül az ‘alternatív episztemológiák’ és az ‘összehasonlító elemzés’ projektek felelőse, valamint a ‘disszeminációs munkacsomag’  irányítója.

A Leuveni Katolikus Egyetem az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Hatodik és Hetedik Keretprogramjainak összehasonlításában az egyetemek közül rendre 6. és 7. helyezett, 2003 és 2009 között 430 Keretprogram-szerződést menedzselt közel 150 milló Euró összértékben.

A Leuveni Kriminológiai Intézet (Leuven Institute of Criminology) az egyetem jogi Fakultásából alkault 2007-ben, az egyetem 1929-ból eredő kriminológiai tradíciójának megtestesüléseként. 10 kutatási ágban tevékeny, melynek során a mély társadalmi elkötelezettséget ötvözi az színvonalas kutatási tevékenységgel.

Norvég Társadalomkutató Intézet (Norwegian Social Research Institute, NOVA), Norvégia  (képviselik: prof dr Ida Hydle, Espen Marius Foss, Bettina Uhrig)

A ‘konfliktustranszformáció-elemzés’ elnevezésű elméleti kutatási munkacsomag felelőse, illetve az ”alternatív episztemológiák” munkacsomag egyik szakmai irányítója, valamint több szakmai feladat felelőse az akciókutatások összehasonlító elemzése során.

A NOVA a Norvég Oktatásügyi- és Kutatási Minisztérium felügyelete alá tartozó szociálpolitikai kutatóintézet. Missziója a társadalmi állapotok és változási folyamatok megismerésének és megértésének fejlesztése. Az intézet 2010-2013-as stratégiai terve szerint priorizált kutatási területe a korosodó társadalom és életutak (life courses), az összehasonlító jóléti  megközelítés (comparative welfare), a gyermekvédelem és a fiatalok, valamint a nemzetközi migráció és a transznacionalitás.
 
Európai Fórum a Helyreállító Igazságszolgáltatásért (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), Belgium (képviselik: Karolien Mariën, Edit Törzs)

Az elméleti kutatási csomagok közül a ‘resztoratív modellek’, valamint a ‘disszemináció’ munkacsomagjának irányítója – beleértve a részvételi fimezési alprojektet is. Több feladat felelőse a további két elméleti kutatási munkacsomagból.

A Fórum 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy Európa szerte hozzájáruljon a mediáció és más helyreállító igazságszolgáltatási technikák megalapozásához és fejlesztéséhez a jogalkotó, a resztoratív igazságszolgáltatással foglakozók és jogi szakemberek közti párbeszéd serkentésével. A szervezet központi szereplő a publikációk és legjobb resztoratív gyakorlatok európai közzétételében, emellett a kutatás ösztönzésével fejleszti a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti alapját.

Jogszociológiai és Kriminológiai Intézet (Institute for the Sociology of Law and Criminology, IRKS), Ausztria (képviselik: dr.in Christa Pelikan, Katrien Kremmel)

A ‘civil társadalom aktivizálása’ címet viselő akciókutatás főfelelőse, emellett az elméleti kutatási munkacsomagok közül részt vállal az ‘alternatív episztemológiák’ és az ‘összehasonlító elemzés’ munkacsomagokból.

Az IRKS Ausztria kiemelkedő kutatóintézete a kriminológia, a jogszociológia és a szakpolitika területén. 1972-ben történt alapítása óta épít az osztrák jogalkotást is meghatározóan befolyásoló kutatói tapasztalok folytonosságára.
Az intézet komoly reputációval bír jogi és szervezeti reformok tervezése, a kialakítása, majd azok bevezetésének elemzése terén. Tanácsadó szervezetként célja, hogy ötvözze a gyakorlatot a tudománnyal, az empirikus adatokat az elmélettel, és mindezt különböző tudományágak közreműködésével tegye a kutatás és a jog fejlesztése érdekében.

Foresee Kutatócsoport (Foresee Research Group, Foresee), Magyarország

Magyar partnerként az ötödik munkacsomag, a ‘Közösségi párbeszéd’ címet viselő akciókutatás felelőse, emellett az ‘alternatív episztemológiák’, és az ‘összehasonlító elemzés’ elméleti munkacsomagokból is részt vállal. A Foresee korábbi filmes tapasztalataira számítanak a ‘disszemináció’ során.

A Foresee Kutatócsoport fiatal szakemberek interdiszciplináris munkacsoportja. Kutatásai és projektjei fókuszában az alternatív vitarendezési eljárások elveinek és gyakorlatának népszerűsítése és a peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi-közösségi integrációja áll. A szervezet képzési, programfejlesztési, tanácsadói, kutatói és hálózatépítő tevékenységével a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez kíván hozzájárulni.

Szerb Viktimológiai Társaság (Victimology Society of Serbia, VDS), Szerbia (képviselik: Sanja Copic, dr Vesna Nicolic)


Az ‘áldozat-orientált párbeszéd’ címet viselő akciókutatás felelőse, valamint részt vesz az ‘alternatív episztemológiák’, és az ‘összehasonlító elemzés’ elméleti munkacsomagok megvalósításában.

A VDS egy 1997-ben alakult non-profit szervezet. Az alábbi területeken végez főként kutatást, terepmunkát illetve oktatási feladatokat: családon belüli erőszak; emberkereskedelem; nők által elkövetett bűncselekmények (főként a családon belüli erőszakkal összefüggésben); nők a börtönben; nők elleni erőszak háború idején; háborús áldozattá válás; igazság és megbékélés; áldozatsegítő szolgáltatások és rehabilitáció.  A szervezet feltáró munkájának és érdekvédelmi tevékenységének eredményeként került a családon belüli erőszak külön bűntettként a szerb büntető törvénykönyvbe 2002-ben.

Ulster-i Egyetem (University of Ulster, UU), Észak-Írország (képviselik: Hugh CampbellTim Chapman, dr Derick Wilson)

A ‘közösség aktivizálása integrált megközelítéssel’ címet viselő akciókutatás felelőse, valamint részt vállal az ‘alternatív episztemológiák’, és az ‘összehasonlító elemzés’ elméleti munkacsomagok megvalósításában.

Az egyetem négy fő bázissal rendelkezik Észak-Írországban. Munkatársai 2003 óta segítik a resztoratív igazságszolgáltatás terjedését országszerte, az erre irányuló szakképzés felállításán túl egy kézikönyvet adtak ki a konferencia-modell gyakorlati alkalmazásáról. Jó kapcsolatokat ápolnak rendőrökkel, börtönök személyzetével, szociális munkásokkal és elítéltekkel illetve szervezeteikkel, s számukra is nyújtanak képzéseket.

A Foresee az ALTERNATIVE projektben a következő csapattal vesz részt:

Benedek Gabriella: projektvezető
Héra Gábor: az elméleti kutatásért felelős munkatárs
Dr. Győrfi Éva: az akciókutatásért felelős munkatárs
Dr. Fellegi Borbála: szakértő
Kelemen Koppány: kutatási és pénzügyi asszisztens

A projekt keretein belül készült rövid bemutatkozó filmünk itt tekinthető meg.

A Nagy Utazás

A Foresee ALTERNATIVE projektjének keretén belül készülő filmsorozat második része (az első, stábot bemutató film itt megnézhető) a négy éves akciókutatás jelentősebb mérföldköveit mutatja be – a résztvevők szemüvegén keresztül.

Ebben a 12 perces kisfilmben egy kistelepülés, Kakucs mindennapjaiba és az ott élők biztonságról, igazságosságról, konfliktusokról, konfliktuskezelésről és civil társadalomról megfogalmazott gondolataiba nyújtunk betekintést.

Kutatásunkkal azt vizsgáljuk, hogy az egyes békés konfliktuskezelő módszerek mennyiben alkalmazhatók egy magyarországi kisközösség életében. Nem megoldásokat nyújtunk, hanem az ott élőket segítjük nehézségeik felismerésében, a nyílt kommunikációban, saját erőforrásaik feltárásában és az együttműködések erősítésében, hogy a mindennapjaikban érzékelhető konfliktusaikat békésen és hatékonyan tudják kezelni, a megoldásokat pedig maguk találják meg.

Menjünk tehát Kakucsra!